C# ile CapsLock Kontrol Fonksiyonu

C# ile capslock tuşunu açıp kapatmak için kullanışlı bir fonksiyonu ve fohksiyon ile geliştirilmiş örnek bir uygulamayı paylaşıyorum. // ReSharper disable InconsistentNaming [DllImport("user32.dll")] static extern void keybd_event(byte bVk, byte bScan, uint dwFlags, UIntPtr dwExtraInfo); static void ToggleCapsLock(bool onOrOff) { if…