Archive: meb 2013

2013 Yönetici Değerlendirme Formu (Ek-1 )

Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı

Yönetici Atama Yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığı okullara Eğitim kurumu müdürlüğüne yapılacak atamalar için, yazılı sınav puanının %50’si, sözlü sınav puanının %30’u ve Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanın %20’si esas alınarak atama puanı belirlenir. Yöneticilik hedefleyen öğretmenler EK 1 formunu inceleyerek kendi değerlendirmelerini yapabilirler.

 Ek 1belgesini Excel formatında indirmek için burayı tıklayın. 

YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME FORMU          

Ek I

Kişisel Bilgiler

T.C. Kimlik No   Adı ve Soyadı

PUAN DEĞERİ

BELGE/SÜRE

TOPLAM PUAN

Doğum Yeri-Yılı   Alanı

Kadrosunun Bulunduğu Eğitim Kurumu

Atanmak İstediği Eğitim Kurumları

1- 6- 11- 16- 21-
2- 7- 12- 17- 22-
3- 8- 13- 18- 23-
4- 9- 14- 19- 24-
5- 10- 15- 20-

Eğitimler

Her bir yüksek öğrenimin her bir yılı

1

 

Yönetim alanında yüksek lisans(*)

6

Diğer alanlarda yüksek lisans (Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı hariç)(**)

4

Yönetim alanında doktora(*)

10

Diğer alanlarda doktora(**)

8

Bakanlık tarafından düzenlenen web tabanlı ve diğer sertifikalı eğitimlerin her biri için (En fazla 6 adet)

0,5

Bu bölümde;
1- Yüksek lisans ve doktora yapanlara en son gördükleri eğitim için öngörülen puan verilecektir.
2- Yönetim ve diğer alanlarda yüksek lisans veya doktora yapanların yüksek puan verilen eğitimi değerlendirilecektir.

Ödüller
ve Cezalar

Ödüller

1- Başarı Belgesi (En fazla 3 adet)

1

2- Üstün Başarı Belgesi (En fazla 1 adet)

4

Bu bölümde ödüllerden puanı en fazla olanlardan sadece birine puan verilecektir.

Cezalar

Her aylıktan kesme, ders ücretlerinin kesilmesi ve maaş kesilmesi cezası

-2

Her kademe ilerlemesinin durdurulması, kıdem indirilmesi ve derece indirilmesi cezası

-4

Kariyer

Uzman Öğretmen unvanı

4

 

Başöğretmen unvanı

5

 

Bu bölümde;
1- Son kariyer unvanına puan verilecektir.
2- Lisans üstü öğrenime bağlı olarak uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarını almış olanlara bu unvanlardan sadece birisi için öngörülen ve yüksek olan puan verilir.

 

Ek Puan

Kurucu müdür olarak görev yapılan eğitim kurumuna yapılacak atamada

10

 

Yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumu yöneticiliklerine başvuran bayan adaylar için

10

 

Mesleki ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarına atanacak meslek dersleri öğretmenleri (imam hatip lisesi ve imam hatip ortaokulu dahil) ile özel eğitim veren okulların yöneticiliğine atanacak görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıfı alanı öğretmenleri için

15

 

Hizmet

Öğretmenlikte geçen her bir yıl

0,48

 

Müdür yardımcılığında geçen her bir yıl

0,72

 

Müdür başyardımcılığında geçen her bir yıl

0,96

 

Bu bölümde;
1- Bir aydan az süreler değerlendirmeye alınmayacaktır.
2-Yöneticilikte geçen ikinci görev süreleri ile aylıksız izinli olarak geçirilen süreler öğretmenlikte geçen hizmet süresinin hesabında dikkate alınmayacaktır.
3- Yöneticilikte geçici görevlendirme ile geçirilen süreler ile asker öğretmen olarak Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında geçirilen süreler öğretmenlikte geçmiş sayılacaktır.
4- Bu puanlar çalışma süresine bağlı il içi yer değiştirmelerde dikkate alınmayacaktır.
     

TOPLAM PUAN

Açıklamalar
(*) Üniversitelerin sosyal bilimler veya eğitim bilimleri enstitülerinin Eğitim Yönetimi ve Politikası, İşletme, Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi anabilim dalları ile bunların alt programı olan bilim dallarında yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamlayanlar ile Yükseköğretim Kurulunca bu programlarla eşdeğer kabul edilen diğer programları tamamlayanlar yönetim alanında yüksek lisans veya doktora yapmış kabul edilecektir.
(**) Yukarıda yer alan anabilim dalları ile bunların alt programı olan bilim dalları dışındaki programları tamamlayanlar dikkate alınacaktır.
Bu form içeriği değiştirilmeden elektronik ortama uyarlanabilir.

 

 

Arama Terimleri:

  • yönetici değerlendirme formu
  • y?netici de?erlendirme formu ek 1
  • ynetici deerlendirme formu
  • YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME

MEB Yöneticilik Sınavları Ne Zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı

Yönetici Atama Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği taslağına göre bundan sonra yapılacak olan yönetici atama sınavı her sene eylül ayında yapılacak. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce ihtiyaca binaen Eylül ayında merkezî sistemle yapılır.

Yazılı sınav sonucunda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılırlar.

Müdürlük için ise yazılı sınavdan sonra sözlü sınavda yapılacaktır. Sözlü sınavla ilgili olarak; Eğitim kurumu müdürlüğüne yapılacak atamalarda; her ilde ilan edilen eğitim kurumu yöneticiliği sayısının üç katı kadar aday, yazılı sınavda başarılı olmak kaydıyla puan üstünlüğüne göre sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılır. Birden çok eğitim kurumu için sözlü sınava çağrılan adaylar, tek bir sözlü sınava tabi tutulur.

b) Eğitim kurumu müdürlüğüne yapılacak atamalar için, yazılı sınav puanının %50’si, sözlü sınav puanının %30’u ve Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanın %20’si esas alınarak atama puanı belirlenir.

(4) Eğitim kurumu müdür yardımcılığına yapılacak atamalar için, yazılı sınav puanının %70’i ve Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanın %30’u esas alınarak atanma puanı belirlenir.

(5) İller, boş eğitim kurumu yöneticiliklerini tüm adayların bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde ilan eder. Adayların hesaplanan atama puanları ilan edilir.

MEB Yönetici Atama Sözlü Sınavı Nasıl Yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı

Yönetici Atama Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği taslağına göre bundan sonra yapılacak olan yönetici atama sınavında yer alacak konular, sınav komisyonu ve sınav değerlendirme kriterleri şu şekilde olacaktır.

Sözlü Sınav Komisyonu:

(3) a) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu: İl millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir millî eğitim müdür yardımcısı başkanlığında, iki millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, bir ilçe millî eğitim müdürü ile Bakanlık merkez teşkilatından İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek bir temsilcinin katılımıyla beş asıl üyeden oluşur. İllerde gerekli durumlarda birden fazla komisyon kurulabilir.

b) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunun sekretarya işlemleri insan kaynakları hizmetlerinden sorumlu şube müdürlüğünce yürütülür.

c) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır:

1) Sözlü sınavları yaparak eğitim kurumu yöneticiliğine atama puanlarını belirlemek,

2) Sözlü sınavla ilgili itirazları değerlendirip sonuçlandırmak.

(4) Sınav Komisyonu ve Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonuna Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen usullerle aynı sayıda yedek üye belirlenir.

(5) Sınav Komisyonu ve Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu başkan ve üyeleri, kendilerinin veya boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

 

Sözlü sınav konuları ve puan değerleri

MADDE 11 – (1) Sözlü sınav, Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunca yapılır.

(2) Sözlü sınavda aday;

Mevzuat bilgisi ve uzmanlık düzeyi: %30,

Analitik düşünme ve analiz yapabilme kabiliyeti: %10,

Temsil kabiliyeti ve liyakat düzeyi: %10,

ç) Muhakeme gücü ve kavrayış düzeyi: %10,

İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti: %10,

Davranış ve tepkilerinin yapacağı işe uygunluğu: %10,

Yeniliklere ve teknolojik gelişmelere hakimiyeti: %10,

Genel kültür düzeyi: %10,

konularından sınava tabi tutulur.

(3) Sözlü sınavda adaylar, (a) bendinde belirlenen konulardaki soru zarflarını kura çekmek suretiyle seçer.

(4) Her aday, sözlü sınavda komisyon üyelerinin her biri tarafından ikinci fıkradaki sınav konularının karşılarında belirtilen puan ağırlıkları esas alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanlar toplamının aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanı belirlenir. Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılır.

MEB Yönetici Atama Yazılı Sınavı Konuları

Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı

Yönetici Atama Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği taslağına göre bundan sonra yapılacak olan yönetici atama sınavında yer alacak konular şu şekilde.
MADDE 9 – (1) Eğitim kurumu yöneticiliği yazılı sınavı, aşağıdaki yazılı sınav konularından hazırlanan soruların puan ağırlıkları esas alınarak düzenlenir:
a) Türkçe dil bilgisi: %10,
b) Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim: % 4,
c) Okul yönetimi ve geliştirme: % 8,
ç) Eğitim öğretim liderliği:%10,
d) Eğitim ve yönetimde etik: % 4
e) Türk idare sistemi: % 2,
f) Protokol kuralları: % 2,
g) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi %5,
ğ) Genel kültür: %5,
h) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile bunlara bağlı mevzuat ve görevin gerektirdiği diğer mevzuat: %50.
(2) Müdür ve müdür yardımcılığı için ayrı yazılı sınav yapılır.
Yazılı sınav sonuçlarının ilânı, tebligat ve itirazlar
MADDE 10 – (1) Yazılı sınav sonuçları, en geç on beş gün içinde Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda ilan edilir, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne liste hâlinde yazılı olarak bildirilir ve adayın başvurusunda belirttiği elektronik adrese tebliğ edilir. Yazılı sınav sonuçları, üç yılı geçmemek kaydıyla bir sonraki sınav tarihine kadar geçerlidir.
Müdürlük için ve müdür yardımcılığı için sınavlar ayrı ayrı yapılacaktır.

Back to Top