JN7.net

MEB Yönetici Atama Sözlü Sınavı Nasıl Yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı

Yönetici Atama Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği taslağına göre bundan sonra yapılacak olan yönetici atama sınavında yer alacak konular, sınav komisyonu ve sınav değerlendirme kriterleri şu şekilde olacaktır.

Sözlü Sınav Komisyonu:

(3) a) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu: İl millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir millî eğitim müdür yardımcısı başkanlığında, iki millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, bir ilçe millî eğitim müdürü ile Bakanlık merkez teşkilatından İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek bir temsilcinin katılımıyla beş asıl üyeden oluşur. İllerde gerekli durumlarda birden fazla komisyon kurulabilir.

b) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunun sekretarya işlemleri insan kaynakları hizmetlerinden sorumlu şube müdürlüğünce yürütülür.

c) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır:

1) Sözlü sınavları yaparak eğitim kurumu yöneticiliğine atama puanlarını belirlemek,

2) Sözlü sınavla ilgili itirazları değerlendirip sonuçlandırmak.

(4) Sınav Komisyonu ve Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonuna Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen usullerle aynı sayıda yedek üye belirlenir.

(5) Sınav Komisyonu ve Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu başkan ve üyeleri, kendilerinin veya boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

 

Sözlü sınav konuları ve puan değerleri

MADDE 11 – (1) Sözlü sınav, Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunca yapılır.

(2) Sözlü sınavda aday;

Mevzuat bilgisi ve uzmanlık düzeyi: %30,

Analitik düşünme ve analiz yapabilme kabiliyeti: %10,

Temsil kabiliyeti ve liyakat düzeyi: %10,

ç) Muhakeme gücü ve kavrayış düzeyi: %10,

İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti: %10,

Davranış ve tepkilerinin yapacağı işe uygunluğu: %10,

Yeniliklere ve teknolojik gelişmelere hakimiyeti: %10,

Genel kültür düzeyi: %10,

konularından sınava tabi tutulur.

(3) Sözlü sınavda adaylar, (a) bendinde belirlenen konulardaki soru zarflarını kura çekmek suretiyle seçer.

(4) Her aday, sözlü sınavda komisyon üyelerinin her biri tarafından ikinci fıkradaki sınav konularının karşılarında belirtilen puan ağırlıkları esas alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanlar toplamının aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanı belirlenir. Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılır.

Bir önceki yazımız olan Mühendislik Tamamlama Programları Fark Dersleri başlıklı makalemizde mühendiislik ve mühendislik tamamlama hakkında bilgiler verilmektedir.

Leave reply

Back to Top